فرهنگ

فرهنگ

هدف اصلی WonRay تأسیس شده است:

ایجاد بستر رشد برای کارکنانی که واقعاً می خواهند کاری انجام دهند و می توانند آن را به خوبی انجام دهند.

برای خدمت به شرکایی که می خواهند لاستیک های خوب بفروشند و از کسب و کار برنده شوند.

شرکت و کارمندان با هم بزرگ می شوند.با کیفیت و فنی برنده شوید.

ما بر همان کیفیت اصرار خواهیم داشت که کمترین قیمت را داریم، همان قیمت ما بهترین کیفیت را داریم.

نیاز مشتری همیشه در اولویت است.کیفیت محصولات همیشه در اولویت است.

روی تحقیق، تولید، خدمات تمرکز کنید.